Ваш кошикПорожній 0

Застереження

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
щодо збору, обробки, зберігання та передачі персональних даних


У даному застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних (надалі – Застереження) використовуються наступні терміни, що мають таке значення:

Сайт – сайт, право на використання якого має Повірений, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://www.rost.kh.ua/.
Особа - фізична особа, що здійснює оформлення Замовлення, реєстрацію на Сайті, при цьому Володілець здійснює обробку, зберігання, передачу та видалення Персональних даних особи ідентично до Персональних даних особи. Вимоги до збирання, обробки та передачі персональних даних зареєстрованих Клієнтів Володільця розміщені в мережі Інтернет за адресою: www.rost.kh.ua.
Персональні дані – сукупність відомостей про Особу, в тому числі, але не виключно, телефон, ПІБ, e-mail, що добровільно і свідомо вказуються Особою при оформленні Замовлення або реєстрації на Сайті.
Володілець – Фізична особа-підприємець Жемеренко Віктор Олександрович, яке з метою реалізації договірних відносин із Особою із використанням Сайту, здійснює збір, обробку та передачу персональних даних особи.
Публічна оферта – адресована будь-якій фізичній особі публічна пропозиція Повіреного на укладення Договору на умовах, що містяться в цій оферті.
Згода Особи - добровільне волевиявлення фізичної особи, щодо надання дозволу на збір, обробку, зберігання, використання її персональних даних відповідно до сформульованої мети, висловлене шляхом оформлення Замовлення або реєстрації на Сайті.
Інші терміни, що використовуються в даному Застереженні, вживаються у значенні, визначеному в умовах оферти.

1.    Особа діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно.
2.    Персональні дані обробляються, зберігаються та використовуються з дотриманням вимог та на підставі Закону України «Про захист персональних даних.
3.    Оформлюючи Замовлення на Сайті / реєструючись на Сайті, кожна Особа свідчить і підтверджує, що ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Володільцем на свій розсуд будь-якими способами, що не суперечить законодавству України.
4.    Особа підтверджує свою згоду про включення його персональних даних до баз персональних даних Володільця.
5.    Володілець обробляє наступні особисті дані:
-    прізвище, ім’я, по-батькові;
-    персональний телефон;
-    адресу електронної пошти;
-    інші дані, необхідні для укладання та забезпечення виконання Договору.
6.    Обробка даних здійснюється з метою оформлення Замовлення, укладення Договору, реєстрації Особи на Сайті, виконання Замовлення, забезпечення безпеки наданих Особою даних, надсилання Особі рекламних, а також акційних повідомлень від Володільця, забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, відносин у сфері господарської діяльності, відносин у сфері торгівлі та надання послуг, податкових відносин, відносин у сфері виробничої діяльності, відносин у сфері бухгалтерського та податкового обліку, відносин у сфері статистики відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Закону України «Про захист прав споживачів».
7.    Особисті дані Особи можуть надаватися третім особам, діловим партнерам Володільця, які приймають пряму чи опосередковану участь у виконанні Договору, підрядникам Володільця, субпідрядникам Володільця, телекомунікаційному провайдеру, виключно з метою виконання Замовлення Особи, обробки платежів, забезпечення виконання умов Договору та/або у випадках, встановлених чинним законодавством.
8.    Особисті дані Особи можуть бути передані третім особам в рамках здійснення господарської діяльності Володільця, в тому числі під час здійснення діяльності органами державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронними органами, судами, тощо та в інших випадках, визначених чинним законодавством України.
9.    Надаючи добровільну згоду на обробку своєї персональної інформації, зокрема Персональних даних, Особа погоджується та підтверджує свою обізнаність про те, що:
-    її персональні дані включено до бази персональних даних «Клієнти»;
-    володільцем бази персональних даних «Клієнти» є ФОП Жемеренко В.О.;
-    база персональних даних «Клієнти» знаходиться за адресою: 61103, м. Харків, вул. Дерев’янка, буд. 20а, вказана адреса є актуальною для Особи для надсилання звернень, застережень, вимог та скарг пов‘язаних зі збиранням, обробкою та передачею Персональних даних;
-    обробка персональних даних здійснюється за допомогою інформаційної (автоматизованої/електронної) системи, до якої заносяться та зберігаються персональні дані;
-    під обробкою Персональних даних згідно зі ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» мається на увазі здійснювані в інформаційній автоматизованій системі персональних даних дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання, розповсюдження (у тому числі передача), знеособлення, знищення персональних даних.
10.    Оформлення Замовлення та/або реєстрація на Сайті свідчить про добровільне волевиявлення Особи на передачу її Персональних даних третім особам і не вимагає повідомлення про це Особу:
-    особа добровільно надає згоду та дозволяє Володільцю передавати Персональні дані уповноваженим представникам Сайту та партнерам (контрагентам) Володільця задля їх подальшої обробки та використання будь-яким прийнятним та необхідним способом, з метою виконання Договору доручення (згідно оферти), а також надання Особі рекламної та будь-якої іншої інформації, а також пропозицій (в тому числі, але не обмежуючись, щодо участі у статистичних дослідженнях) телефоном, на електронну пошту;
-    при отриманні Володільцем письмового запиту уповноваженого органу державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронного органу, суду, тощо, відповідь на який вимагає розкриття Персональних даних;
-    для забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Володільця або третіх осіб (зокрема, якщо Особа не виконує або неналежним чином виконує умови Договору доручення (згідно оферти);
-    з метою виконання Володільцем своїх зобов'язань за Договором доручення;
-    у разі передачі прав і обов'язків Володільця до його правонаступника;
-    в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та / або прав людини;
-    в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
11.    Надання третім особам доступу до персональних даних, за винятком випадків, зазначених у цьому Застереженні та/або визначених законом, можливе лише за наявності додаткової згоди Особи.
12.    Володілець не здійснює перевірку Персональних даних, що надані Особою під час оформлення Замовлення та/або реєстрації на Сайті та не несе відповідальності за їх правильність перед третіми особами у разі їх законної передачі.
13.    Персональні дані Особи в електронному вигляді зберігаються безстроково.
14.    Персональні дані Особи підлягають знищенню Володільцем у разі:
-    набрання законної сили рішення суду про вилучення даних про Особу з бази персональних даних «Клієнти»;
-    письмового повідомлення Особи про своє бажання, щодо знищення його Персональних даних.
15.    Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Особі належать такі права:
-    знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його Персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) Володільця бази Персональних даних;
-    отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
-    на доступ до своїх персональних даних;
-    отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його Персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст Персональних даних, що зберігаються;
-    пред'являти вмотивовану вимогу Володільцю бази Персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
-    пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх Персональних даних Володільцем бази Персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
-    на захист своїх Персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять його честь, гідність та ділову репутацію;
-    звертатися зі скаргами на обробку своїх Персональних даних до органів державної влади та до посадових осіб, до повноважень яких входить забезпечення захисту Персональних даних, або до суду;
-    застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
-    вносити застереження про обмеження права на обробку своїх Персональних даних при наданні згоди;
-    відкликати згоду на обробку Персональних даних;
-    знати механізм автоматичного оброблення Персональних даних;
-    на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
16.    У разі відкликання згоди на обробку Персональних даних Особою, Володілець проведе процедуру знищення таких даних у базі персональних даних та на Сайті.
17.    Будь-які вимоги Особи, пов'язані з встановленням додаткових обмежень по обробці Персональних даних та/або забороною їх обробки та / або знищенням Персональних даних можуть призвести до неможливості виконання Володільцем своїх зобов'язань перед Особою під час виконання договору доручення. При цьому Володілець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань, а також не відшкодовує збитки, шкоду, тощо.
18.    Особа бере на себе відповідальність за можливі негативні наслідки своїх дій, спрямованих на надання Володільцю неповних та / або недостовірних і / або неактуальних Персональних даних та / або Персональних даних третіх осіб.
19.    Зміни до даного Застереження можуть вноситись Володільцем та негайно відображатись на Сайті. У разі відсутності з боку Особи будь – яких зауважень / застережень до оновленої форми Застереження, воно вважається прийнятим з боку Особи.


ФОП ЖЕМЕРЕНКО В.О.
61103, м. Харків, вул. Дерев’янка,
буд. 20а 
ІПН 2446209075
IBAN: UA353515330000026007060014122
в АТ КБ «Привабанк»

Жемеренко В.О.