Ваш кошикПорожній 0

Публичная оферта

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)
ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ДОРУЧЕННЯ

Суб’єкт підприємницткої діяльності, фізична особа-підприємець Жемеренко Віктор Олександрович (далі - Повірений), пропонує укласти договір доручення на умовах і в порядку, які вказані нижче.

1. Загальні положення

1.1.    Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) Повіреного будь-якій фізичній особі укласти договір доручення.
1.2.    Положення цієї пропозиції (оферти) визначають всі істотні умови Договору та є однаковими для всіх Довірителів. Якщо інформація, розміщена на Сайті, суперечить положенням Оферти, застосовуються умови Оферти.
1.3.    Укладений Договір (акцептована оферта) є публічним та змішаним договором доручення, доставки та зберігання.. 
1.4.    Укладаючи Договір (акцептуючи оферту), Довіритель підтверджує наступне:
а)     він цілком та повністю ознайомлений і згодний з умовами даної пропозиції (оферти);
б)     він визнає, що всі умови Оферти є справедливими та такими, що не обмежують його права;
в)     він повно і беззастережно згоден з усіма умовами офертти;
г)      у випадках визначених чинним законодавством він дає дозвіл на збір, обробку, зберігання та передачу персональних даних на умовах, визначених в Застереженні щодо збору, обробки, зберігання та передачі персональних даних. Дозвіл на збір, обробку, зберігання та передачу персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Довіритель підтверджує, що він повідомлений про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Повіреному з метою оформлення Замовлення, укладення Договору, реєстрації Повіреного на Сайті, виконання Замовлення Довірителем, забезпечення безпеки наданих Довірителем даних, надсилання Довірителю рекламних, а також акційних повідомлень від Повіреного, забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, відносин у сфері господарської діяльності, відносин у сфері торгівлі та надання послуг, податкових відносин, відносин у сфері виробничої діяльності, відносин у сфері бухгалтерського та податкового обліку, відносин у сфері статистики відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Закону України «Про захист прав споживачів». Довіритель також погоджується з тим, що Повірений має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Повіреного, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Повіреного, як суб'єкта відносин, пов’язаних із персональними даними відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", йому відомий і зрозумілий.
1.5.    З моменту акцепту оферти Договір вважається укладеним за місцезнаходженням Повіреного  за адресою: 61103, м. Харків, вул. Дерев’янка, 20а, кв. 54.

2. Терміни та визначення

2.1.    Оферта - адресована будь-якій фізичній особі публічна пропозиція Повіреного на укладення Договору на умовах, що містяться в цій оферті.
2.2.    Акцепт оферти – повна і беззастережна згода Довірителя на прийняття умов оферти. Оферта вважається акцептованою Довірителем, а Договір укладеним з моменту оформлення Довірителем замовлення на Сайті та підтвердження прийняття умов Оферти;
2.3.    Договір – укладений з моменту Акцепту Оферти договір доручення між Довірителем та Повіреним. Будь-яке посилання в оферті на Договір (розділ або пункт Договору) та/або його умови означає відповідне посилання на цю Оферту (її пункт або розділ) та/або її умови.
2.4.    Опублікування - розміщення тексту цієї Оферти в його останній діючій редакції у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою https://rost.kh.ua.
2.5.    Сайт – сайт, право на використання якого має Повірений, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://www.rost.kh.ua/.
2.6.    Довіритель – фізична особа, що має повну цивільну дієздатність, (у випадках, визначених законом – фізична особа, що досягла 18-ти річного віку), яка здійснила Акцепт Оферти, та за завданням якої Повірений надає Послуги.
2.7.    Продавець – третя особа, що здійснює господарську діяльність з реалізациії продукції за допомогою Сайту;
2.8.    Сторони - Довіритель і Повірений у сукупності, а кожен окремо - Сторона.
2.9.    Послуги – укладання Повіреним від імені та за рахунок Довірителя, з метою задоволення його особистих потреб, дрібного побутового правочину (правочинів) з продавцями Продукції, що була обрана Довірителем на умовах даного Договору, збір та пакування зазначеної Довірителем Продукції, її зберігання до момента передачі Довірителю, та у разі замовлення – доставка продукції Довірителю.
2.10.    Продукція - товари, з переліку, наведеного на Сайті, на придбання яких Довіритель доручає Повіреному укласти відповідний договір з їх продавцем, зберегти їх у себе до моменту передачи Повіреному, а також доставити Довірителю за потреби.
2.11.    Замовлення – доручення Довірителя на вчинення Повіреним юридичних дій від імені Довірителя і за його рахунок, для особистих потреб Довірителя, що включають в себе збір, придбання шляхом укладення з Продавцем дрібної побутової угоди на придбання Продукції за цінами Продавця, пакування, зберігання до момента передання її Довірителю, а також доставка Довірителю.
2.12.    Оформлення замовлення – вчинення Довірителем необхідних та достатніх дій на Сайті, спрямованих на придбання продукції у порядку, визначеному Офертою.
2.13.    Дата отримання – дата отримання Продукції Довірителем або його представником.
2.14.    Пункт видачі – місце розташування стаціонарного об’єкту Повіреного для передачі Продукції Повіреним Довірителю, адреса якого обирається Довірителем із наданого переліку, під час оформлення Замовлення на Сайті.
2.15.    Пункт доставки – місце доставки Продукції на території міста Харкова, зазначене Довірителем під час оформлення замовлення.
2.16.    Пункт повернення – місце розташування пункту видачі, з якого здійснювався самовивіз або доставка Продукції, в якому Довіритель може здійснити повернення Продукції на умовах, визначених Договором.

3. Предмет Договору 

3.1.    Довіритель відповідно до умов Договору доручає, а Повірений за обумовлену Сторонами плату зобов’язується від імені і за раухнок Довірителя виконати замовлення.
3.2.    Повірений може виконувати свої зобов’язання за Договором, укладеним згідно цієї Оферти як самостійно, так і з залученням третіх осіб.
3.3.    Повноваження Повіреного у зв’язку з виконанням цього Договору підтверджуються Договором..

4. Порядок оформлення та виконання Замовлення

4.1.    Для отримання можливості оформити Замовлення та укласти Договір Довіритель має здійснити реєстрацію на Сайті шляхом заповнення необхідних полів. Інформація, що вказується Довірителем при реєстрації, має бути повною та достовірною. В іншому випадку Повірений може відмовити Довірителю у виконанні Доручення, оскільки не матиме можливості виконати Доручення.
4.2.    Довіритель має забезпечувати збереження і конфіденційність реєстраційних відомостей. Всі дії в період чинності Договору з використанням логіна і пароля Довірителя, вважаються здійсненими Довірителем. Повірений не несе відповідальність за несанкціоноване використання реєстраційних даних Довірителя третіми особами.
4.3.    Подальше користування Довірителем Сайтом здійснюється без необхідності його реєстрації - шляхом заповнення полів «номер телефону» і «пароль» на Сайті.
4.4.    Повірений має право звертатися до Довірителя в порядку виконання даного Договору з використанням виключно тієї контактної інформації, яка розміщена на Сайті в ході реєстрації Довірителя. Повірений у жодному випадку не несе відповідальності за правильність вказаної Довірителем інформації при реєстрації та за неможливість виконання своїх зобов'язань за Договором, спричинену неправильністю вказаної інформації.
4.5.    Продавцем на Сайті розміщується перелік Продукції та цін на неї у вільному доступі для Довірителя. Довіритель має право замовити Продукцію, розміщену на Сайті та наявну у Продавця станом на дату та час оформлення Замовлення.
4.6.    Продукція може бути замовлена Довірителем та буде продана Продавцем за цінами, встановленими Продавцями на Сайті на дату та час укладення Договору, при цьому такі ціни включають всі обов’язкові до сплати Продавцем податки та сбори.
4.7.    Оформлення замовлення здійснюється Довірителем на Сайті в наступному порядку:
-    Додавання продукції з зазначенням її характеристик (вага, кількість, об’єм, тощо), необхідних для виконання замовлення до «кошика» шляхом натискання кнопки «купити»;
-    Перевірка вмісту «кошика» та натискання кнопки «оформити замовлення»;
-    Обрання способу та місця доставки або самовивозу; способу (форми) оплати; періоду доставки або самовивозу; внесення інформації про Довірителя;
-    Перевірка заповнених даних та натискання кнопки «оформлення замовлення».  
4.8.    Після оформлення Замовлення у відповідності з п.4.7. Оферти та з метою акцепту Оферти Довіритель має ознайомитись з умовами Оферти та проставити знак «V» напроти виразу «Я згоден з текстом даної Оферти і приймаю всі її умови за власним бажанням». Після чого Оферта вважається прийнятою, а Договір вважається укладеним.
4.9.    Замовлення може бути оформлене цілодобово та щоденно. Послуги за Договором Повіреним надаються не пізніше наступного робочого дня з дати укладання Договору. 
4.10.    Повірений залишає за собою право відмовити Довірителю у виконанні Замовлення на власний розсуд у разі невиконання Довірителем умов Договору та у разі відсутності Продукції у Продавця. Повідомлення про відмову у виконанні Замовлення направляється на адресу електронної пошти Довірителя, вказану ним при реєстрації на Сайті або за номером телефону Довірителя. При цьому грошові кошти, що надійшли від Довірителя, повертаються Повіреним Довірителю тим же способом, яким була зроблена оплата. Довіритель одноосібно несе ризик технічної неможливості такого повернення.
4.11.    Довіритель не може відмовитись від оформленого Замовлення або його змінити без згоди Повіреного. 
4.12.    Відповідно до Замовлення Повірений здійснює збір Продукції в торговельному об'єкті Продавця та укладає з Продавцем дрібну побутову угоду на придбання такої Продукції. У разі необхідності Повірений зберігає Продукцію до моменту її передачі Довірителю.
4.13.    Оформлюючи Замовлення вагової продукції Довіритель погоджується, що вагові показники такої продукції у розрахункових документах Продавця можуть не відповідати оформленому Замовленню та коливатись у бік зменшення в межах 10% від замовленої ваги продукції. У зв’язку з чим, загальна вартість асортиментної одиниці вагової продукції у розрахунковому документі Продавця буде розрахована пропорційно до фактичної підтвердженої ваги такої продукції. При такому розходженні, а також у випадку відсутності обраної Довірителем Продукції для придбання у продавців, різниця грошових коштів Довірителя (у разі попередньої оплати) не повертається Повіреному та вважається Сторонами авансовим платежом за наступним Договором між Довірителем та Повіреним;
4.14.    Замовлена продукція упаковується Повіреним у пакувальні матеріали (пакети). Кількість необхідних пакувальних матеріалів визначається самостійно Повіреним з урахуванням замовленої номенклатури продукції, правил товарного сусідства, тощо. Довіритель зобов’язується прийняти пакувальні матеріали одночасно з іншою продукцією та відшкодувати їх вартість Повіреному за цінами, зазначеними у розрахунковому документі Продавця під час прийняття Продукції.
4.15.    Доставка Продукції Довірителю здійснюється Повіреним або третіми особами, залученими Повіреним в межах обраного Довірителем часу доставки.
4.16.    Доставка замовленої продукції є платною. Вартість доставки розраховується Повіреним або третіми особами, залученими з метою доставки Продукції. Умови доставки замовленої продукції, тарифи та порядок розрахунку її вартості зазначається Повіреним на Сайті або на веб-сайті відповідної третьої особи. Довіритель, у разі замовлення доставки, зобов’язаний її оплатити при прийнятті замовлення, за ціною, що визначена у відповідності до умов та тарифів доставки і вказаної у розрахунковому документі.

5. Ціна та порядок оплати

5.1.    Довіритель за виконання замовлення сплачує Повіреному ціну послуг, що складається з:
-    Винагороди Повіреного, яка становить 18 гривень 00 коп. за кожне оформлене замовлення;
-    Вартості доставки (у разі замовлення), що розраховуються у відповідності до тарифів, розміщених на Сайті;
-    Вартості збору, пакування та зберігання продукції, що становить 2 гривні 00 коп. за кожне оформлене замовлення;  

Ціна Послуг включає в себе всі обов’язкові до сплати Повіреним податки та сбори. 
5.2.    Ціна Послуг не включає в себе ціну замовленої Довірителем Продукції, а також комісії, що можуть бути витребувані третіми особами у зв'язку зі способом оплати обраним Довірителем (наприклад: комісія банку за перерахування грошових коштів).
5.3.    В залежності від способу оплати замовленої продукції, Довіритель:
-    відшкодовує витрати Повіреного, пов’язані з придбанням Продукції у Продавця, відповідно до наданого розрахункового документу Продавця (Повіреного)
-    попередньо сплачує 100% вартості замовленої Продукції Повіреному згідно цін, встановлених Продавцем на Сайті.
5.4.    Форма оплати за Договором обирається Довірителем при оформленні замовлення та може бути наступною:
-    готівковими коштами за адресою розташування пункту видачі;
-    за допомогою банківської платіжної картки за адресою пункту видачі;
-    готівковими коштами за адресою на території міста Харькова, зазначеною Довірителем як місце доставки Продукції;
-    за допомогою банківської платіжної картки на Сайті;
-    за допомогою банківської платіжної картки за адресою на території міста Харькова, зазначеною Довірителем як місце доставки Продукції Довірителя;
-    шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку Довірителя на поточний рахунок Повіреного.
5.5.    Сторонами погоджено, що при оформлені Замовлення на Сайті Довірителем може бути обрано наступні способи оплати:
-    100% попередню оплату Продукції та Послуг згідно оформленого Замовлення;
-    100% оплату Продукції та Послуг згідно оформленого Замовлення за фактом їх прийняття.
5.6.    Оплата Послуг та Продукції повинна бути здійснена Довірителем у формі та у спосіб, обраний Довірителем при оформленні Замовлення. При цьому вибір способу і форми оплати проводиться Довірителем на власний розсуд.
5.7.    Безпека, конфіденційність, а також інші умови використання обраних Довірителем способу / форми оплати можуть виходити за рамки Оферти (Договору) і регулюватись договорами між Довірителем та відповідними організаціями.
5.8.    Зобов’язання Довірителя з оплати за Договором вважається виконаним в повному обсязі з моменту зарахування на поточний рахунок Повіреного або отримання Повіреним готівкових коштів у розмірі, що відповідає ціні послуг Повіреного та ціні замовленої Продукції.
5.9.    Оплата за Договором здійснюється Довірителем в національній валюті України – гривні. 
5.10.    Ціна Договору дорівнює ціні Послуг та не включає ціну Продукції.

6. Порядок приймання-передачі та повернення Продукції

6.1.    Обов’язок Повіреного передати Продукцію Довірителю виникає з моменту оплати ціни Послуг та Продукції.
6.2.    Довіритель зобов’язаний отримати Продукцію наступним чином:
-    за адресою розташування пункту видачі;
-    під час доставки за адресою, зазначеною при оформленні Замовлення.
6.3.    Для отримання Замовлення Довіритель зобов’язаний надати Повіреному оригінал документу (цифрофий документ), що посвідчує особу для ідентифікації особи Довірителя або оригінал документу, що посвідчує повноваження представника Довірителя на отримання Продукувї та оригінал документу (цифровий документ), який посвідчує особу такого представника, а також оплатити ціну послуги та Продукцію (у випадку обрання способу оплати при отриманні).
6.4.    Повірений має право перевіряти досягнення Довірителем 18-річного віку при врученні йому Продукції, якщо серед неї присутні алкогольні та/або тютюнові вироби. В разі недосягнення Довірителем 18-річного віку Повірений має право відмовити йому у до? ?тавці такої Продукції.
6.5.    Довіритель зобов’язаний отримати Продукцію в строки визначені при оформленні Замовлення та на повну суму, що в ньому вказана.
6.6.    Разом із Продукцією Довіритель отримує розрахункові документи на Продукцію та Послуги, після чого Довіритель ставить власний підпис у видатковій накладній про отримання Продукції.
6.7.    В момент отримання Продукції Довіритель зобов’язаний перевірити комплектність, якість, кількість та відповідність Продукції оформленому Замоленню, а також наявність необхідних товаросупровідних документів.
6.8.    Право власності на Продукцію переходить до Довірителя, а послуги вважаються наданими Довірителю з моменту отримання Продукції за адресою розташування пункту видачі або під час отримання Продукції за адресою доставки. Моментом отримання Продукції/Послуг є момент підписання Довірителем видаткової накладної.
6.9.    Довіритель має право відмовитись від прийняття Продукції, що може бути повернена відповідно до норм чинного законодавства Продавцю, без надання пояснень щодо причин такої відмови або повернути відповідну Продукцію у пункті повернення у робочі дні з 9-00 до 18-00.
6.10.    З моменту прийняття Продукції Замовлення вважається виконаним Повіреним належним чином у повному обсязі.

7.    Гарантії та обмеження

7.1.    Акцептуючи дану Оферту, Довіритель підтверджує, що:
-    укладає Договір добровільно і при цьому повністю ознайомився з умовами Оферти, розуміє предмет Договору, значення і наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору, вважає умови договору справедливими та такими, що не обмежують його права Довірителя жодним чином;
-    володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору;
-    на момент укладення Договору не пов'язаний будь-якими зобов'язаннями і йому невідомі будь-які обставини, що перешкоджають йому укласти і належним чином виконати всі взяті на себе зобов'язання, зазначені в Договорі;
-    його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі; 
-    готовий дотримуватися і виконувати всі умови цього Договору;
-    не має наміру здійснювати будь-які дії, які нашкодили б діловій репутації Повіреного та/або третіх осіб, пов'язаних договірними відносинами із Повіреним, або суперечили б законодавству України, міжнародним нормам, звичаям ділового обороту та / або загальноприйнятим нормам моралі;
-    його дії спрямовані на отримання результатів виконання Замовлення Повіреним, в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб зашкодити господарській діяльності Повіреного, порушити права інтелектуальної власності Повіреного, отримати несанкціонований доступ до інформації, яка є власністю Повіреного;
-    при оформленні Замовлення ним вказуються достовірні дані та не використовуються персональні дані третіх осіб. Повірений залишає за собою право відмовитись від виконання Замовлення в разі, якщо має сумніви в достовірності даних, вказаних Довірителем;
-    Довіритель ознайомлений з Переліком товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) вдповідно до чинного законодавства.
-    Будь-які позначення на фотографічному зображенні Продукції, розміщеному на Сайті - а не на самій Продукції, не є частиною такої Продукції;
-    є повнолітнім та йому не заборонено купувати та отримувати алкогольні та тютюнові вироби, згідно чинного законодавства України (у випадку замовлення таких виробів), а також, що особа, яка отримує Продукцію у Повіреного від імені Довірителя (якщо це не сам Довіритель) також є повнолітньою, їй не заборонено купувати та отримувати алкогольні та тютюнові вироби, та діє вона відповідно та за згоди Довірителя.
7.2.    Протягом строку дії Договору та виконання відповідного Замовлення Повірений гарантує:
-    що докладе всіх можливих зусиль для виконання Замовлення у відповідності з усіма вимогами Довірителя, зазначеними в оформленому Замовленні. При цьому Повірений не гарантує відсутності певних відхилень від вимог Довірителя;
-    у зв'язку з тим, що ціни на продукцію можуть змінюватися, і фактична кінцева ціна Продукції може відрізнятися, Повірений зобов’язується попереджувати Довірителя або погоджувати з ним зміни у замовленні, в тому числі погоджуваи заміну будь-якої продукції, зміну цін на продукцію, інформувати про скасування Замовлення повністю або частково; 
-    серед переданої Продукції не буде такої, що має прострочені строки придатності, а також такої, яка має зовнішні пошкодження або інші дефекти, що негативно впливають на її якість.
7.3.    В ході виконання Замовлення Повірений здійснить все можливе, але не гарантує:
-    що фактично обрана продукція матиме зовнішній вигляд, ідентичний тому, який зазначено на Сайті;
-    відповідності властивостей продукції, обраної Довірителем, очікуванням останнього або опису продукції, наданого її виробником або Продавцем;
-    фактичну наявність вичерпного переліку обраної Довірителем на Сайті продукції для її передачі Довірителю на умовах Договору.
7.4.    За винятком гарантій, прямо зазначених в Договорі, Повірений не надає ніяких інших прямих гарантій чи гарантій за Договором та прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов щодо результатів виконання Замовлення конкретним цілям Довірителя, або їх придатності для інших цілей і завдань.

8.    Строк дії, зміна і розірвання договору

8.1.    Договір набуває чинності з моменту Акцепту оферти і діє до моменту виконання Сторонами зобов'язань за Договором або до моменту розірвання Договору.
8.2.    Договір може бути розірваний:
-    В односторонньому порядку будь-якою Стороною в будь-який момент шляхом направлення іншій Стороні відповідного повідомлення, за виключенням випадків, прямо визначених Офертою;
-    За взаємною домовленістю Сторін.
8.3.    Розірвання Договору Довірителем або відкликання ним Акцепту Оферти не покладає на Повіреного обов’язку повернення коштів, фактично витрачених на виконання відповідного замовлення Довірителя.

9.    Відповідальність Сторін

9.1.    За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
9.2.    Повірений не несе відповідальності:
-    за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, зазначених у Договорі, у зв'язку з наданням Довірителем неповних та / або недостовірних і / або неактуальних даних при оформленні Замовлення;
-    за недотримання погодженого з Довірителем терміну виконання Замовлення, що відбулося не з вини Повіреного;
-    за шкоду та збитки, що виникли у Довірителя внаслідок використання Продукції, отриманої в результаті виконання Замовлення;
-    за відсутність у Довірителя технічної можливості оформити Замовлення через збої в роботі комп’ютерних мереж;
-    в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та / або Договором.
9.3.    Сторони погодились, що розходження у маркуванні Продукції, наведеному на фото такої Продукції на Сайті та на обраній Довірителем Продукції, фактично переданій йому Повіреним, не є порушенням умов Договору.
9.4.    У разі якщо з якої-небудь причини Повірений не почне виконання Замовлення, або почне його виконання з порушенням строків, відповідальність Повіреного за допущене порушення Договору та засоби правового захисту Довірителя щодо такого порушення обмежуються виключно продовженням строку виконання Замовлення на відповідний період.
9.5.    Повірений ні за яких обставин не несе відповідальності за Договором за а) будь-які дії / бездіяльність, які є прямим або непрямим результатом дій / бездіяльності будь-яких третіх сторін; б) будь-які непрямі збитки і / або упущену вигоду Довірителя і / або третіх сторін незалежно від того, чи міг Повірений передбачати можливість таких збитків чи ні; в) використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Довірителем обраної ним форми оплати за Договором.
9.6.    Повірений звільняється від відповідальності за неповне або неналежне виконання Замовлення за Договором у випадках невиконання Довірителем будь-якої з умов Договору.
9.7.    Повірений залишає за собою право відмовити Довірителю у виконанні всіх наступних Замовлень в разі не виконання Довірителем своїх зобов’язань за попереднім Замовленням.
9.8.    Сукупна відповідальність Повіреного за Договором, за будь-яким позовом або претензією, в тому числі зі Сторони Довірителя щодо виконання Договору обмежується розміром винагороди Повіреного, сплаченої Довірителем в рамках Договору.
9.9.    Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, страйки, громадські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Сторонами умов Договору та непідконтрольні Сторонам.
9.10.    У разі порушення Довірителем умов Договору, Повірений має право припинити виконання Замовлення до моменту усунення Довірителем допущених порушень і відшкодування (компенсації) завданих Повіреному таким порушенням збитків та / або розірвати Договір з надсиланням відповідного повідомлення Довірителю.
9.11.    У разі неотримання (неприйняття)/відмови від отримання Замовлення, що відповідає підтвердженому Замовленню, а так само несплати Довірителем повної ціни послуг та Продукції більш ніж протягом 12 годин з часу та дати, вказаних як дата та час отримання/доставки, Довіритель зобов’язаний сплатити Повірениому штраф у розмірі 100% ціни послуг за Договром та 100% ціни Замовленої Продукції протягом 2 робочих днів з моменту відповідного порушення. В такому разі, Повірений вправі відмовитись від виконання свого зобов’язання за Договором в т.ч. в частині передачі Продукції Довірителю. При цьому, у разі попередньої оплати Продукції Повіреному, її вартість Довірителю не відшкодовується та зараховується Повіреним в односторонньому порядку в рахунок оплати штряфу згідно цього пункту Договору.

10.    Інформаційні повідомлення

10.1.    Оформлюючи Замовлення, Реєструючись на Сайті, Довіритель дає Повіреному згоду на отримання інформаційних повідомлень від Повіреного та його партнерів, що діють на підставі договору з Повіреним, за допомогою служб коротких повідомлень (SMS), електронної пошти, тощо.
10.2.    У будь-який момент Довіритель має право відмовитися від отримання таких повідомлень, написавши відповідний лист на юридичну адресу Повіреного.

11. Правила використання матеріалів, розміщених на Сайті

11.1.    Сайт містить матеріали, промислові зразки, знаки для товарів та послуг, фірмові найменування та інші матеріали, що є об’єктами права інтелектуальної власності підприємства та  охороняються законом, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.
11.2.    Весь зміст Сайту охороняється законодавством України як об’єкт інтелектуальної власності підприємства.
11.3.    Довіритель не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або відступленні, створювати похідні продукти, тощо.

12.    Використання cookie

12.1.    Використання cookie необхідно для виконання Повіреним зобов’язань за Договором. Використовуючи cookie Повірений може проводити аутентифікацію та ідентифікацію відвідувачів сайту. Без файлів cookie ідентифікація відвідувача Сайту неможлива, а відвідувач Сайту не зможете отримати доступ до особистого кабінету на Сайті та оформити Замовлення. Також, cookie забезпечують підтримання безпеку наданих відвідувачем Сайту персональних даних.
12.2.    Файли cookie дозволяють персоналізувати онлайн-історію відвідувача Сайту на Сайті Повіреного. Вони дозволяють Повіреному пам'ятати уподобання відвідувача Сайту та відвідувачу Сайту, відповідно, не потрібно повторно вводити інформацію, яка вже була надана. Повірений також використовує файли cookie для збору інформації (наприклад, популярних сторінок, шаблонів перегляду, кліків), яка цікава відвідувачам Сайту, для вдосконалення Сайту та проведення дослідження на ринку. Якщо відвідувач Сайту вирішить видалити ці файли cookie, у відвідувача Сайту буде обмежена функціональність сервісів на сайті.
12.3.    Рекламні cookie: Ці файли cookie використовують інформацію про використання Сайту та інших веб-сайтів, наприклад, інтернет-сторінки, які відвідуються відвідувачем Сайту, для розміщення реклами, яка більше підходить для відвідувача Сайту.
12.4.    Повірений також має право використовувати cookie третіх осіб, які розміщують такі файли cookie на Сайті для надання послуг, які вони надають (сторонні файли cookie).
12.5.    Строк дії всіх файлів cookie, що використовуються Сайтом становить 1 рік.
12.6.    Можливість заперечення та вилучення файлів cookie: Якщо відвідувач Сайту не хоче, щоб файли cookie зберігалися на його комп'ютері або хотів би отримати інформацію про їхній вміст, відвідувач Сайту може запобігти встановленню файлів cookie відповідною настройкою свого програмного забезпечення браузера.
12.7.    Використання сторонніх рекламних послуг: Сайт може містити рекламу від третіх осіб та інтерактивні посилання на сторонні інтернет-сайти, за які Повірений не несе відповідальності. Зокрема, Повірений не має жодного впливу на зміст і дизайн зовнішніх інтернет-сайтів, пов'язаних із інтернет-сайтами, на які відвідувач Сайту може бути спрямований через ці інтернет-сайти. Відповідні провайдери/Власники сайтів несуть виключну відповідальність за зміст і дизайн цих інтернет-сайтів, а також за дотримання правил захисту даних. Рекламодавці можуть використовувати файли cookie та інші технічні засоби для вимірювання ефективності своєї реклами або оптимізації їхнього вмісту. Це стосується, зокрема, але не винятково, класифікації інтернет-сайтів до певних категорій інтересів у межах використання відвідувачем Сайту. Таким чином, обробка даних цими сторонами не підпадає під положення щодо захисту даних Договору.

13.    Інші умови

13.1.    Укладений згідно даної пропозиції договір вважається укладеним на території України і таким, що діє в рамках законодавства України.
13.2.    Недійсність будь-якого пункту або частини договору, укладеного згідно даної пропозиції, не призводить до недійсності договору в цілому.
13.3.    Оферта у своїй останній редакції набуває чинності з моменту Опублікування Повіреним відповідної редакції Оферти на Сайті і діє до моменту відкликання Оферти Повіреним.
13.4.    Повірений залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни, оновлювати умови Оферти і/або відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін Повіреним в Оферту, такі зміни набувають чинності з моменту опублікування на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
13.5.    Усі питання, неврегульовані Договором, регламентуються чинним законодавством України.
13.6.    Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між сторонами Договору. У випадку, якщо Сторони не зможуть прийти до згоди зі спірних питань шляхом переговорів, такі спори підлягають переданню на розгляд суду у відповідності з діючим законодавством України.
13.7.    При наявності в Договорі термінів, значення яких не визначене в Розділі "Терміни" Оферти і які не можуть бути однозначно витлумачені, виходячи з загальновживаної практики, при їх тлумаченні слід керуватися: у першу чергу - тлумаченнями, наведеними на Сайті, в другу чергу - виходячи із звичаїв ділового обороту.
13.8.    Будь-яке повідомлення, потрібне або бажане за даним Договором, має бути зроблено у письмовому вигляді. Усі повідомлення повинні бути написані українською мовою та направлені однією Стороною на адресу іншої Сторони цінним листом з повідомленням про вручення.
13.9.    Договір являє собою повну домовленість між сторонами. Повірений не бере на себе ніяких умов і зобов'язань, не зазначених в Договорі. Виняток можуть становити випадки, коли такі умови або зобов'язання зафіксовані в письмовому вигляді і підписані сторонами.
13.10.    Відсутність підписаного між сторонами примірника договору, укладеного згідно даної пропозиції, на паперовому носії, не є підставою визнання цього договору не укладеним.
13.11.    При виникненні претензій/пропозицій/скарг Довіритель може звернутися до Повіреного за юридичною адресою або за телефоном, що зазначений на Сайті.

ФОП ЖЕМЕРЕНКО В.О.
61103, м. Харків, вул. Дерев’янка,
буд. 20а 
І? ?Н 2446209075
IBAN: UA353515330000026007060014122
в АТ КБ «Привабанк»

Жемеренко В.О.